Algemene huurvoorwaarden

versie 12-10-2021 “Chalupa Dolce Vita” Do Dolcu 22 te Trutnov

Laatste Update: 12-10-2021

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘Chalupa Dolce Vita’, staande en gelegen aan de Do Dolcu 22 te 54101 Trutnov in de Tsjechische Republiek.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen die door personen jonger dan die leeftijd worden gemaakt zijn dan ook niet geldig.
 2. Nadat u heeft gereserveerd, ontvangt u van ons binnen 5 dagen een bevestiging. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 25 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 75% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben voldaan. Indien uw reservering binnen 1 maand voor de aankomstdatum ligt dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons te voldoen.
 2. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL22SNSB0963264664  t.n.v. B.Heijliger te Heemskerk onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 100,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt, een week voor de aankomstdatum, per e-mail en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel zich bevindt. Deze code mag niet worden overgedragen en gewijzigd. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van
  € 350,-, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 75,-.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning Chalupa Dolce Vita wordt hiervoor € 50,- in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom.

Annulering

Annuleren door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van huurperiode zal 25% van de totale huursom in rekening worden genomen. 
 • Bij annulering vanaf 40 dagen tot op de dag van aankomst is 75% van de totale huursom verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 5 tot op de dag van aankomst is 100% van de totale huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

 1. Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
 2. Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
 3. Week: zaterdag tot zaterdag (tenzij anders afgesproken)
 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden maar sigaretten mogen niet in de tuin weggegooid te worden maar in asbakken o.i.d.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast behalve in de daarvoor bestemde vuurplek.
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak (verplicht à € 50,-), toeristenbelasting (verplicht à € 1,- pppn)en bedlinnengoed (optioneel).
 • Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon te zijn achtergelaten). Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meerdere personen in de vakantiewoning dan in de reservering is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 5 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
 • Dekbedovertrekken (wanneer gehuurd) en linnengoed opgevouwen bij de trap beneden
 • Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Tuinmeubilair en kussens graag binnen zetten (behalve eettafel)
 • De vuilnisbakken geleegd
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.